Skubu pranešti ir paraginti komandas registracijai į taip laukiamas mūsų varžybas. Prašau atkreipti dėmesį į pasikeitimą taisyklėse dėl galimų naudoti valų storio. Galimi visų tipų “shock leader”, bet neilgesnius negu 7 metrus. Kabliukai privalo būti be užkarpėlių, tradicinio lenkimo ir nedidesni negu ketvirto numerio. Svareliai nesunkesni negu 120 gramų ir traukiant žuvį negali atsikabinti. Negalimos sistemėlės Zig Rig, Shod Rig ir Helicopter.  Taip pat prašau atkreipti dėmesį į griežtus avanso bei likusio mokėjimo terminus. Kadangi norinčių dalyvauti šiose varžybose yra daugiau negu turime vietų, tai privalėsime laikytis šių taisyklių.

Prašau komandas pareikšti norą dalyvauti šiose varžybose parašant komentaruose komandos pavadinima bei narių vardus, pavardes. Pasibaigus avanso mokėjimo terminui organizatorius gales registruoti komandas nesilaikant ju pirmumo teisės:

-Pagal rezultatus Renmar Baits Cup 2017 , Ilgis

1. Forta, Lietuva

2. Renmar 2, Lietuva (Laimėtojai 2016)

3. Devinta, Lietuva

4. Big Carp LT, Lietuva

5. Pro Carpius, Lietuva

6. Gelmiu Valdovai, Lietuva

7. Gariūnai Verslo Parkas, Lietuva

-Užsienio komandos

8. Taman, Rusija

9. Region 39, Rusija

10. Witold Śmigiel – Polska, Lenkija

11. Maxima, Rusija

12. Lucky Fisher, Ukraina

-Kvieciamos komandos

13. ABS, Lietuva

14. Du Broliai, Lietuva/Anglija

15. Renmar 1, Lietuva

16. Karpyč, Rusija

17. Carp Hunter, Lietuva

 

 

 

Varžybų data: 2018.04.02-07 d.

Bendroji dalis:

 

Tai atviros tarptautinės karpininkų varžybos Šumbar telkinyje , Karlovac, Kroatija. Varžybų  globėjas,- R. Marčiukaičio individuali veikla. Varžybų prizinis  fondas 8000,- EUR. Startinis dalyvio mokestis 850,- EUR. Komandą gali sudaryti 2 nariai ir 1 pagalbinis, kurio teisės sektoriuje lygios nariui. Tokiu atveju prisideda 100,-eur mokestis. Dalyvių registracija sekanti: 1-7 vietas užima komandos iš Lietuvos. Nuo 2017 metu pagal rezultatus Renmarbaits Cup, Ilgis ; 8-12 vietas užima komandos iš užsienio; 13-17 vietas užima organizatoriaus nuožiūra kviečiamos komandos.Varžybų dalyviai gali rezervuoti vietą, privalo apmokėti  250,- EUR avansą iki 2017.11.01 dienos, o likusią sumą apmokėti iki 2018.02.01 dienos. Neapmokėjus iki šios datos dalyvio vieta nebesaugoma ir ją gali užimti kita komanda. Dalyvių skaičius -17. Komandų atvykimo vieta – Šumbar, Karlovac, Kroatija.

Apdovanijimai:

Laimėtojų komanda nustatoma pagal 5-ių didžiausių komandos sugautų žuvų svorį . Jeigu kelios komandos surenka vienodą svorį , laimi ta komanda, kuri pagavus didesnį kiekį žuvų. Dėl tos priežasties privalu pateikti registracijai visas pagautas žuvis.

 • Vieta apdovanojama: 4000,-EUR , 2 taurės
 • Vieta apdovanojama: 2000,-EUR, 2 taurės
 • Vieta apdovanojama: 1000,-EUR, 2taurės

Big Fish apdovanojama: 500,-EUR, 2 taurės

Jeigu prizinės vietos laimėtojai laimi Big Fish , tai taurės paliekamos , o piniginis prizas pereina sekančią didžiausią žuvį pagavusiai komandai.

Varžybų taisyklės:

Pradedant burtų traukimu varžyboms vadovaus Kroatijos klubo „Korana“ teisėjų brigada. Teisėjavimas 24 valandos per parą, rezultatų protokolai po kiekvieno svėrimo.

 • Nuo 8.00 iki 9.00 val. komandų prie ežero (žvejų namas).
 • 8.30 val. komadų kapitonų pasitarimas.
 • Nuo 9.00 val. burtų traukimas.
 • 8.30 val. bendra nuotrauka.
 • Nuo 9.30 iki 12.00 val. inventoriaus ruošimas sektoriuose , pasiruošimas varžyboms. Sektorių ribos ir žūklės kryptys bus pažymėtos šoninėmis juostomis.
 • 02 d. 12.00 val. varžybų pradžia.
 • Komandą gali sudaryti 2 nariai ir 1 pagalbinis , kurio teisės sektoriuje tolygios nariui, bei gali naudoti 4-ias meškeres vienu metu.
 • Valas galimas tik monofilamentinis ne plonesnis negu 0,35mm, draudziamas bet kokio tipo „shoch leader“.
 • Negalimas Zig Rig ir Run Rig montažas, Feeder tipas. Pavadėlio ilgis ribojamas iki 30cm.
 • Šerti, mesti meškeres bei markiruotis galima tik nuo kranto , iš savo sektoriaus ribų ir nepažeidžiant žūklės akvatorijos ribų. Negalima naudoti radio bangomis valdomų priemonių. Šerimo laikas bus nustatytas komandų kapitonų susirinkimo metu.
 • Kol pagauta žuvis bus užregistruota , ją privalu laikyti specialiame maiše. Sugavus žuvį  virš 25 kg. arba 5-ias , bei amūrą galima informuoti teisėją ir jos bus sveriamos be eilės. Saugūs „matai“ bus sektoriuose , tad savų nebevežkite.
 • Fotografuotis su žuvimi galima tik teisėjo akivaizdoje ir po svėrimo , laikantis visų saugumo priemonių žuvies atžvilgiu. Rekordinės žuvys sveriamos, bet kuriuo paros metu, tad turite pasirūpinti naktinio fotografavimo įranga.
 • Naudotis automobiliais varžybų metu draudžiama.
 • Nuobaudos:
 • Už taisyklių pažeidimą pirmą kartą ,- skiriamas įspėjimas.
 • Už teisėjų reikalavimų ignoravimą pakartotinai ,- diskvalifikacija.

Sprendimą dėl nuobaudos priima vyriausias teisėjas.

2018.04.07 d. 12.00 val. varžybų pabaiga.

14.00 -15.00val. apdovanojimų ceremonija, vaišės.

– Galimas maitinimas į sektorius 3 kartus per dieną (10-11 ,-EUR asmeniui 3 kartus)

 • Galima sektoriuje užsakyti trūkstamų produktų , gėrimų.

 

 

 

Спешу обявить регистрацию команд на наш ежегодный турнир. Прошу обратить внимание на некоторые изменения в правил по минимальному разрешимому диаметру лесок и запрету всех видов шоклидеров. А так же прошу внимания соблюдать строгие термины оплаты стартовых плат связи с огрониченым количеством мест относительно желающих участвовать. Прошу команд заявится в коментарах написав название , и., ф., участников. После окончания термина оплаты аванса организатор сможет регистрировать команды не соблюдая права их преоритетности:

1-7 по результатам на кубке Renmar baits Cup, Ilgis 2017

8-12 Иностраные команды

13-17 Команды по приглошению организатора.

 

 

Renmarbaits Кубок Топ 5, 2018, Шумбар

Дата соревнований: 02-07.04.2018

Общая часть:

Это открытые международные соревнования карпятников на озере Шумбар, Карловац, Хорватия. Покровитель соревнований – индивидуальная деятельность Р. Марчукайтиса. Призовой фонд соревнований 8000 евро.

Стартовый взнос участника 850 евро. Состав команды может быть из 2 членов с полноценным помощником которово права в секторе не ограничены. В этом случае команда облагается 100,- евр взносом. Регистрация участников проводится:

1-7 Mеста занимает Литовские команды. С 2017 года по резултатам Renmar Baits Cup, Ilgis.

8-12 Места займет гости из других стран.

13-17 Места займет приглашенные организатором команды.

Участники могут резервировать место, заплатить аванс 250 евро до 01.11.2017 г., а оставшуюся сумму – до 01.02.2018 г. Не оплатив за место до этой даты, место участников не сохраняется и может перейти другой команде. Количество участников – 17. Место прибытия команд – Шумбар, Карловац, Хорватия.

 

Награждения:

Команда–победитель определяется по 5-ти крупнейшим рыбам, словленных командой. Если несколько команд набирают одинаковый вес, выигрывает команда, которая поймала большее количество рыбы. Поэтому все пойманные рыбы должны регистрироваться.

I место награждается 4000 евро, 2 кубка

II место награждается 2000 евро, 2 кубка

III место награждается 1000 евро, 2 кубка

Big Fish награждается 500 евро, 2 кубка

Если призеры выиграют Big Fish, то кубки остаются им, а денежный приз переходит команде, поймавшей следующую большую рыбу.

 

Правила соревнований:

Начиная с жеребьевки, соревнованиями будет руководить бригада судей хорватского клуба «Корана». Судья работает 24 часа в сутки, протоколы результатов после каждого взвешивания.

 • С 8.00 до 9.00 час. команды на озере (рыбацкий дом).
 • 8.30 час. совещание капитанов команд.
 • С 9.00 час. жеребьевка.
 • 8.30 час. общая фотография.
 • С 9.30 до 12.00 час. подготовка инвентаря в секторах, подготовка к соревнованиям. Границы секторов и направления рыбалки будут помечены боковыми лентами.
 • 2017 г. в 12.00 час. начало соревнований.
 • Команда может состоять из 2 членов и 1 помощника, который имеет такие же права, как и член команды, но может использовать 4 удочки одновременно.
 • Леска возможна только монофиламентная не тонче чем 0,35мм неразрешается «shoch leader» любого типа.
 • Не возможен Zig Rig и Run Rig монтаж, Feeder тип. Длина поводка ограничивается до 30 см.
 • Кормить, бросать удочки и делать маркировку можно быть только с берега, со своего сектора и не нарушая границ акватория. Нельзя использовать средства, управляемые радиоволнами. Время кормления будет установлено капитанами команд на совещании.
 • Пока пойманная рыба будет зарегистрирована, она должна находиться в специальном мешке. Поймав рыбу более 25 кг или четыре и амура, можно сообщить судье, и они будут взвешены без очереди. Безопасные «mat» будут в секторах, поэтому своих не везите.
 • Фотографироваться с рыбой можно только при судье и после взвешивания, придерживаясь мер безопасности по отношению рыбы. Рекордная рыба взвешивается в любое время суток, поэтому вы должны позаботиться об оборудовании ночной съемки.
 • Пользоваться автомобилями во время соревнований запрещено.
 • Штрафы:

– за нарушение правил в первый раз – предупреждение.

– За игнорирование требований судей повторно – дисквалификация.

Решение о штрафах принимает главный судья.

07.04.2018 г. 12.00 час. конец соревнований.

14.00-15.00 час. церемония награждения, угощение.

 

– Возможность питания в сектора 3 раза в день (10-11 евро человеку 3 раза

– Вы можете заказать в секторе недостающие продукты и напитки.

[et_pb_comments admin_label=”Komentarai” show_avatar=”on” show_reply=”on” show_count=”on” background_layout=”light” use_border_color=”off” border_color=”#ffffff” border_style=”solid” custom_button=”off” button_letter_spacing=”0″ button_use_icon=”default” button_icon_placement=”right” button_on_hover=”on” button_letter_spacing_hover=”0″ /][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]